obiekt

Regulamin

OBIEKTU PARZENICA

§1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod domeną: www.parzenica-bialka.pl, zawierający aktualne oferty najmu pokoi w celu krótkoterminowego pobytu Gości, określone warunki i koszty pobytu oraz regulacje prawne mające zastosowanie pomiędzy stronami stosunku prawnego.
 2. Usługodawca – Rafał Wąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MPR (NIP: 9492193959, REGON: 243223140), która jest właścicielem Serwisu i Parzenica B&B.
 3.  Gość – osoba fizyczna i podmiot gospodarczy, dokonująca rezerwacji pokoju w Obiekcie Parzenica B&B, znajdującego się w aktualnej ofercie w Serwisie.
 4. Obiekt – Parzenica B&B, czyli obiekt z miejscami noclegowymi/pokojami, zlokalizowany w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Środkowa 267B będący własnością Usługodawcy. 
 5.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121 j.t.).
 6. Umowa najmu – umowa najmu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Gościem.
 7. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 8.  Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 9. Rezerwacja– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu, zawierające w szczególności formę oraz czas trwania najmu pokoju. 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pomocą odsyłacza umieszczonego przy formularzu rezerwacyjnym w  Serwisie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3.  Przed dokonaniem Rezerwacji, Gość jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

OGÓLNE WARUNKI OBIEKTU – OBIEKTU PARZENICA

 1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 15 do godziny 11 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany przez Gościa w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pracownikowi recepcji obiektu do godziny 10 w dniu wymeldowania, który uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania dostępnych pokoi.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa, z góry, w dniu przyjazdu. Obiekt Parzenica B&B nie dopuszcza możliwości uregulowania płatności za pobyt przelew po zakończeniu pobytu.
 3.  Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wymeldowania bez uprzedniego zgłoszenia pracownikowi Recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona na podstawie cen obowiązujących w dniu dokonywania przedłużenia. Rezygnacja Gościa z pobytu w Parzenica B&B w trakcie trwania doby nie powoduje powstania roszczenia do domagania się zwrotu opłaty za pobyt.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu, niezwłocznie po przyjeździe. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać (dopisać klauzule z danymi osobowymi).
 5. Gość nie może oddać do używania pokoju osobom trzecim.
 6. Cena noclegu dostępna na Serwisie zawiera: nocleg, śniadanie, parking i opłatę klimatyczną.
 7.  Recepcja Obiektu jest czynna w godzinach od 7:00 do godziny 21:00.
 8. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do godziny 7:00.  Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Gość ma obowiązek zgłosić powstałą szkodę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub innych Gości, lub szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie lub w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 11.  W trakcie pobytu, Gość zobowiązany jest do przestrzegania panującego regulaminu oraz postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zachowania się w sposób niezakłócający spokoju innych Gości i funkcjonowania Obiektu.
 12. Każdorazowo po opuszczenie pokoju prosimy o zamknięcie pokoju i zabrania ze sobą klucza. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza do pokoju, Gość zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 50 złotych.
 13. W pokojach oraz na obszarach ogólnodostępnych Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania ognia otwartego. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienia dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obowiązanie Gościa do pokrycia kosztów prania tkanin. Za niezastosowanie się do zakazu, Gość ponosi karę pieniężną w wysokości 500 złotych, a w przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej ustala się każdorazowo opłatę ryczałtową w wysokości 5000 złotych.
 14. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeż co do jakości usług oferowanych w Obiekcie, Gość proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie ich pracownikom Recepcji.
 15. Parzenica B&B ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego. Gość powinien powiadomić pracowników Recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzenie.
 16. W Obiekcie zabronione jest przebywanie zwierząt.
 17. Parzenica B&B nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych przyjazdu, odjazdu, wyboru pokoju lub za błędne wypełnienie formularza rezerwacyjnego dostępnego w Serwisie.

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI

Niniejszy dokument zawiera zbiór zasad określający sposób dokonywania rezerwacji, warunki dokonywania płatności oraz możliwość rezygnacji i anulowania rezerwacji.

§1 Sposób dokonania rezerwacji

 1.  Rezerwacji pobytu można dokonać telefonicznie lub poprzez wysłanie zapytania do Usługodawcy poprzez formularz rezerwacyjny dostępny w Serwisie.
 2. Po potwierdzeniu dostępności pokoju przez pracownika Obiektu, Gość dokonuje Rezerwacji poprzez wskazanie dokładnej daty oraz długości pobytu oraz wskazanie wybranego pokoju.
 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania prawnie skutecznej Rezerwacji jest uiszczenia przez Gościa zadatku w wysokości 30 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 2 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego czasu, Rezerwacje uznaje się za niezastrzeżoną.
 4. Uiszczony zadatek podlega zaliczeniu na poczet należności głównej.
 5. Zadatek, o którym mowa powyżej powinien być uiszczony przelewem bankowym na konto bankowe Usługodawcy.
 6.  Podane w cenniku ceny, udostępnione na Serwisie są cenami brutto.
 7. Płatność jest rozliczana fakturą VAT. Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy podany w mailu przez osobę przyjmującą rezerwację, Tytuł przelewu: Nazwisk i Imię, na które została zrobiona rezerwacja oraz termin pobytu.

§2 Anulowanie rezerwacji

 1. Z ważnych, uzasadnionych przez Gościa powodów istnieje możliwość anulowania Rezerwacji.
 2.  Anulowanie rezerwacji powinno być zgłoszone na piśmie, pod rygorem nieważności.
 3. Rezygnacja Gościa z Rezerwacji (po uiszczenia zadatku), powoduje brak możliwości zwrotu wpłaconego zadatku.

§3 Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak anulacja okresu pozostałego do końca pobytu i nie uprawnia do zwrotu kwot uiszczonych za cały deklarowany okres pobytu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Gości, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, w zakresie rozliczenia Umowy oraz w celach archiwizacyjnych.
 2.  Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania umowy najmu.
 3. Korzystając z wynajmu pokoju, Gość świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Serwisu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Gość  ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcie z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Gościa jest Usługodawca.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.